Co robimy?

 1. Przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Głużek od km0+000,00 do km 0+460,00- przetarg został już rozstrzygnięty, zdanie realizować będzie PRDI w Mławie, jest ono wpółfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 2. Trwają remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.
 3. Nadal trwa żwirowanie i korytowanie dróg dojazdowych do pól, usuwane są zarastające je krzewy.
 4. Wyremontowano drogi dojazdowe do posesji w miejscowości Modła.
 5. Trwają prace przygotowawcze do budowy drogi dojazdowej do posesji w miesjcowości Wiśniewo - wjazd od strony figurki przy drodze prowadzącej do Wyszyn, oraz przy łączącym się z tą drogą trakcie pieszym- od drogi nr 7 na wprost urzędu gminy( wycinane są drzewa i wytyczane granice)
 6. Wybudowane zostały nowe chodniki przy drogach gminych w Głużku i Korbońcu.
 7. Zakończone zostały rozbudowy świetlic: Bogurzyn i Kosiny Kapiczne, remont świetlicy w Wiśniewie, pozostałe świetlice są doposażane a teren wokół nich zagospodarowywany przy aktywnym udziale mieszkańców !
 8. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw realizowane bedą:
  -„Utworzenie  małej struktury rekreacyjnej , służącej do wypoczynku i integracji społecznej o charakterze wielopokoleniowym w miejscowości Bogurzyn ”. Zagospodarowanie działki polega na: wybudowaniu drewnianej altany , ustawieniu ławeczek parkowych, rewitalizacji terenu- całkowity koszt zadania 10 tys. zł

  -Zagospodarowanie placu wiejskiego  w Kosinach Kapicznych. W ramach zadania planowane jest: wyrównanie i utwardzenie terenu oraz ogrodzenie terenu od strony drogi w celu zabezpieczenia przed przechodzącymi tą drogą zwierzętami hodowlanymi- koszt zdania 10 tys. zł.-
  -Remont i doposażenie siłowni w miejscowości Nowa Otocznia. Najważniejsze prace planowane do wykonania w ramach złożonego wniosku to: gipsowanie i malowanie ścian, wyrównanie podłogi , wymiana oświetlenia , wygrodzenie i wyposażenie WC oraz zakup sprzętu do ćwiczeń.- koszt zadania 10 tys. zł
  -„Zakup kosiarki –traktor ogrodowy do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Podkrajewo”. Koszt zdania 7 tys. zł
  -Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Starych Kosinach. Celem zadania jest zagospodarowanie placu przy świetlicy poprzez: wyrównanie terenu , montaż mini placu zabaw, piaskownicy, ławeczek oraz nasadzenie roślin ozdobnych.- koszt zdania 7 tys. zł
 9. W ramach rządowego programu Aktywna Tablica gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 56 tys. zł na zakup tablic interaktywnych dla szkół z terenu Gminy Wiśniewo.
 10. W ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu otrzymaliśmy dofinasowanie w kwocie 80 tys. zł na doposażenie stołówki szkolej w Wiśniewie.
 11. W ramach umowy z Energa Operator zostaną zbudowane nowe linie oświetleniowe np. przy Szkole Podstawowej w Starych Kosinach i dodane nowe punkty oświetleniowe - patrz tabela...
  cdn...

 

Wyświetlono: 401

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry