Wymiana pieców - informacja

W przygotowaniu jest uchwała rady gminy w sprawie wymiany źródeł ciepła. Niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych opinii zostanie ona uchwalona na sesji rady gminy. O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Wiśniewo, którzy wymienili lub wymienią piec w 2020 roku. O terminie składania wniosków poinformujemy po podjęciu uchwały przez Radę Gminy w Wiśniewie.
Poniżej zasady udzielania dotacji.

Zasady udzielania dotacji i rozliczania celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Wiśniewo

  • 1.  Określa  się  zasady  przyznawania  dotacji  celowej  z budżetu  Gminy Wiśniewo  na  finansowanie  lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Wiśniewo.
  • 2. Kryteria wyboru inwestycji:

1)  nieruchomość, której dotyczy modernizacja źródła ciepła jest położona na terenie Gminy Wiśniewo,

2)  wnioskodawcami są podmioty i jednostki, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

3)  nieruchomość jest ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe.

  • 3. Dotacja może być przeznaczona na:

1)  wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem , olejem opałowym, biomasą, ekogroszkiem

2)  wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła lub niskotemperaturową pompę ciepła, dla których źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło,

3)  instalację w/w  źródeł ciepła  w nowopowstałym budynku mieszkalnym

§ 4. Warunki techniczne jakie muszą spełniać modernizowane urządzenia lub instalacje:

1)  montowane urządzenia są fabrycznie nowe i muszą posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję,

2)  wszystkie źródła ciepła na paliwa stałe na terenie danej nieruchomości są zdemontowane w sposób trwały, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie,

3) piece, o których mowa w § 3 pkt 1 i 3 muszą posiadać

a) klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A lub lepszą ( gaz, olej opałowy)

b)  co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej.  ( biomasa, ekogroszek)
4) ogrzewacze  pomieszczeń  z pompą w  § 3 pkt 2 muszą  posiadać  klasę ciepła lub sezonowej niskotemperaturową pompę efektywności energetycznej ciepła, o których mowa ogrzewania pomieszczeń A+ lub lepszą,

5)  nowe źródła ciepła mogą służyć także do wytwarzania ciepłej wody użytkowej- muszą posiadać klasę energetyczną podgrzewania wody A lub lepszą.

§ 5. Wysokość dotacji celowej wynosi:

1)  do wysokości 70 % poniesionych kosztów, stanowiących nie więcej niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),  na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania,

2)  do wysokości 70 % poniesionych kosztów, stanowiących nie więcej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), na zakup ogrzewacza pomieszczeń z pompą ciepła albo niskotemperaturowej pompy ciepła, dla których źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło,

  • 6. Tryb udzielania dotacji celowej:

1) Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek, po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Wiśniewo a wnioskodawcami. Wniosek  musi zawierać:

a)  dane personalne wnioskodawcy/wnioskodawców,

b)  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju,

c)  opis posiadanego pieca na paliwo stałe oraz planowanego nowego źródła ciepła,

d) szacunkowy kosztorys lub oferty cenowe , z wyszczególnieniem ceny brutto nowego źródła ciepła,

e)  planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac,

f)  zgłoszenie planowanych prac lub otrzymane pozwolenie na budowę, o ile są wymagane przez prawo budowlane,

2)  Wniosek o dotację należy złożyć do Wójta Gminy Wiśniewo ,

3)  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

4)  Dotacja jest jednorazowa

5)  Udzielenie dotacji na budowę przyłącza gazowego jest możliwe jedynie łącznie z udzieleniem dotacji na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

6)  Wnioski rozpatruje Wójt Gminy Wiśniewo w kolejności ich złożenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Wiśniewo, nie dłużej niż do 30 listopada każdego roku.

7)  W przypadku braków we wniosku określonych w §6 pkt 1  zasad następuje wezwanie do uzupełnienia wniosku,

8)  Zawarcie umowy przez Gminę Wiśniewo następuje z wnioskodawcami, którzy spełniają warunki określone w niniejszych zasadach udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła

9)  Po rozpatrzeniu wniosku Wójt  pisemnie zawiadamia wnioskodawcę o terminie podpisania umowy o udzieleniu dotacji celowej.

§ 7. Rozliczenie dotacji celowej:

1. W celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa na udzielenie dotacji, po wykonaniu przez wnioskodawców prac związanych z modernizacją źródła ciepła są zobowiązani złożyć:

a) wniosek o wypłatę dotacji,

b) faktury VAT na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę potwierdzające poniesione wydatki (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu),

c) protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót,

d) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót,

e)  dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z niniejszymi zasadami

f)   certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzającą zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami).

2)  Wypłata dotacji celowej na rzecz wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację.

3)  Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

Wyświetlono: 118

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry